Tuesday, 4 October 2011

Bongaon Durga Puja Photo

Agiay Cholo Dimond Made Godess Durga.

Agiay Cholo Puja Pandel , Bongaon

This is a the godess durga of a pandel of Opar, Motigonj

Boijointi Club

Bosak Para Puja Pandel

A puja pandel of motiganj

Godess Durga Of Ovijan Club

Ovijan Godess

Ovijan Club godess Durga

Chroktala Sporting Club

Statue Of Ovijan Sangho

Roff of Ovijan Club Pandel

Jhar light of Chroktala Sporting Club

Design Of Chroktala Sporting Club

No comments:

Post a Comment